Song tầu rời bến sáng trong lành,
Cờ đỏ rập rờn chiếu nước xanh.
Gái đẹp Tây Dương xe đưa đón,
Đan tay mấy dáng lượn chơi quanh.

tửu tận tình do tại