1. Ái quất
  4
 2. Bài muộn kỳ 1
  4
 3. Bài muộn kỳ 2
  4
 4. Bắc quy lưu giản tại kinh chư đồng chí kỳ 1
  1
 5. Bắc quy lưu giản tại kinh chư đồng chí kỳ 2
  1
 6. Bệnh trung
  3
 7. Bố Vệ kiều hoài cổ
  3
 8. Bùi viên biệt thự hỉ thành
  2
 9. Bùi viên cựu trạch ca [Bùi viên ca]
  3
 10. Bùi viên đối ẩm trích cú ca [Bùi viên đối ẩm ca; Tuý ông ca]
  2
 11. Ca tịch
  4
 12. Cảm sự
  5
 13. Cảm tác
  5
 14. Canh Dần thanh minh
  4
 15. Canh Tý xuân
  3
 16. Châu Giang Bùi thượng thư kinh hồi, dục phỏng bất quả thi dĩ ký kỳ 1
  1
 17. Châu Giang Bùi thượng thư kinh hồi, dục phỏng bất quả thi dĩ ký kỳ 2
  2
 18. Chế giang chu hành
  2
 19. Chỉ trảo kỳ 1
  1
 20. Cô ngư
  4
 21. Cơ thử
  4
 22. Dạ sơn miếu
  6
 23. Di chúc văn
  2
 24. Dục Thuý sơn
  6
 25. Dữ bản huyện doãn Nguyễn, nguyên doãn Trần đồng ẩm, tức tịch thư tiễn
  2
 26. Dữ hữu nhân Đồng Tốn dạ thoại
  2
 27. Dữ tử Hoan lai kinh đình thí
  1
 28. Đại mạo sơ
  3
 29. Đạo thất đạo
  3
 30. Đảo vũ
  3
 31. Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề
  2
 32. Đấu xảo ký văn
  4
 33. Đề ảnh
  2
 34. Đề liệt phụ miếu
  1
 35. Đề Lương trạng nguyên từ
  2
 36. Đề Mị Ê từ
  2
 37. Đề Tống Trân mộ
  2
 38. Đề Trung Liệt miếu
  1
 39. Đề Vũ Thị từ
  1
 40. Điền gia tự thuật
  1
 41. Điền gia tức sự ngâm
  1
 42. Điền tẩu
  2
 43. Điếu Đặng Tất
  1
 44. Điệu lạc dăng
  3
 45. Điệu nội
  4
 46. Điệu quyên
  3
 47. Độc dịch
  7
 48. Độc Kiếm Nam thi tập
  1
 49. Độc La Ngạn Đỗ đình nguyên từ Bắc phiên thư
  2
 50. Độc thán
  5
 51. Đối liên điếu Bùi Viện
  1
 52. Đối trướng phát khách
  2
 53. Đông chí
  5
 54. Giả sơn ngâm
  2
 55. Giả sơn thuỷ
  1
 56. Giác tự thần chung
  6
 57. Giáp giang
  3
 58. Giáp Thân trung thu ngụ Hà Nội hữu cảm ký đồng niên cử nhân Ngô (Kim Cổ nhân)
  3
 59. Giới viên
  3
 60. Hạ nhật
  6
 61. Hạ nhật hàn vũ
  2
 62. Hạ nhật hữu cảm kỳ 1
  2
 63. Hạ nhật hữu cảm kỳ 2
  2
 64. Hạ nhật ngẫu hứng
  3
 65. Hạ nhật ngẫu thành kỳ 1
  3
 66. Hạ nhật ngẫu thành kỳ 2
  2
 67. Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng thai quy tác
  4
 68. Hạ nhật tân tình
  4
 69. Hạ nhật vãn diểu
  4
 70. Hạ nhật văn cô ác thanh
  2
 71. Hà Nội Văn Miếu hữu cảm
  5
 72. Hạ Thượng thôn biểu thất thập thọ
  1
 73. Hàm giang xuân thuỷ
  3
 74. Hí tặng song khế Lê Xá tú tài
  1
 75. Hí thuỷ thanh đình
  2
 76. Hỉ vũ kỳ 1
  2
 77. Hỉ vũ kỳ 2
  1
 78. Hoạ đáp Hoàng tham tri tặng hồi nguyên vận
  2
 79. Hoàn gia tác
  3
 80. Hoàn Kiếm hồ
  6
 81. Hoàng cử nhân bị tương ngưu tửu lai yết
  1
 82. Hồng cận hoa
  3
 83. Hung niên hỉ vũ
  2
 84. Hung niên kỳ 1
  5
 85. Hung niên kỳ 2
  2
 86. Hung niên kỳ 3
  1
 87. Hung niên kỳ 4
  2
 88. Hung niên kỳ 5
  3
 89. Hữu cảm kỳ 1
  4
 90. Hữu cảm kỳ 2
  2
 91. Khách xá nguyên đán
  5
 92. Khổ nhiệt
  2
 93. Khổng Lộ cẩu khẩu
  1
 94. Kiến lại
  3
 95. Kính
  4
 96. Kinh để sơ phát
  2
 97. Ký Bài Nhiễm Vũ niên ông
  2
 98. Ký Châu Giang Bùi Ân Niên
  4
 99. Ký Duy Tiên án sát sứ
  1
 100. Ký Hà Nội Khiếu tiên sinh
  1
 101. Ký hữu
  1
 102. Ký Khắc Niệm Dương niên ông
  3
 103. Ký môn đệ Mai Khê tú tài Hoàng Mạnh Trí
  2
 104. Ký phỏng Dương thượng thư
  1
 105. Ký song hữu Lang Xá Lê ông
  2
 106. Kỷ Sửu cửu nguyệt liên dạ phong vũ độc toạ vô liêu dẫn mãn bất chỉ hựu văn đồng ấp nhất lão tồ lạc nhân cảm tác vân
  4
 107. Kỷ Sửu trùng dương kỳ 1
  3
 108. Kỷ Sửu trùng dương kỳ 2
  3
 109. Ký Vân Trì Dương đại nhân
  2
 110. Lão sơn
  1
 111. Lão thái
  5
 112. Lữ tấn khốc nội
  3
 113. Lưu giản thị môn đệ
  4
 114. Lý Bạch điếu ngao
  1
 115. Ly phụ hành
  2
 116. Mai vũ kỳ 1
  2
 117. Mai vũ kỳ 2
  1
 118. Mạn hứng
  3
 119. Mạn ngâm
  2
 120. Miễn nông phu
  3
 121. Mộ xuân cảm thán
  3
 122. Mông Sơn tịch trú
  1
 123. Ngẫu tác
  3
 124. Ngẫu thành kỳ 1
  1
 125. Ngẫu thành kỳ 2
  3
 126. Ngẫu thành kỳ 3
  1
 127. Ngẫu thành kỳ 4
  1
 128. Ngọc Nữ sơn
  2
 129. Ngộ danh Nhiễm phu thê cảm tác
  2
 130. Ngô huyện Lão sơn
  2
 131. Nhàn vịnh kỳ 01
  2
 132. Nhàn vịnh kỳ 02
  2
 133. Nhàn vịnh kỳ 03
  1
 134. Nhàn vịnh kỳ 04
  2
 135. Nhàn vịnh kỳ 05
  2
 136. Nhàn vịnh kỳ 08
  2
 137. Nhàn vịnh kỳ 09
  2
 138. Nhàn vịnh kỳ 10
  1
 139. Nhâm Dần hạ nhật
  4
 140. Nhân tặng nhục
  4
 141. Nhật mộ Thái giang hành chu
  1
 142. Oa cổ
  4
 143. Phạm Lãi du Ngũ Hồ
  2
 144. Phong Doanh lộ thượng ngộ vũ
  2
 145. Phong tranh
  1
 146. Phụng uý nguyên Nam Xang doãn Hoàng thúc
  1
 147. Quá Châu Giang
  1
 148. Quá Hoành Sơn
  1
 149. Quá Linh giang
  2
 150. Quá lưỡng trạng nguyên từ
  1
 151. Quá quán Giốc
  1
 152. Quá Quảng Bình quan
  1
 153. Quá quận công Nguyễn Hữu Độ sinh từ hữu cảm
  3
 154. Quan hoạch
  5
 155. Quặc ngư
  1
 156. Sẩn thuỷ tiên
  1
 157. Sất xỉ
  3
 158. Sơ chí Đà tấn phụng tống đương sự chư quân
  4
 159. Sơ hạ
  2
 160. Sơn trà
  6
 161. Tái vị nhân đại nghĩ kỷ công bi văn cánh vô sở đắc nhân phú dĩ thị
  3
 162. Tam Điệp sơn
  4
 163. Tặng đồng hương Lê tú tài nguyên Nho Quan bang biện tái vãng Nam Định tuỳ phái
  2
 164. Tặng song khế Chi Long Sĩ Nhân Lê đài
  1
 165. Tặng thạch lão ông
  2
 166. Tây kỹ
  3
 167. Thạch Hãn giang
  4
 168. Thái viên
  4
 169. Thanh Giang tự tị thử
  2
 170. Thập nguyệt thập cửu nhật vãng bái Vụ Bản Trần tiên sinh kỵ nhật
  2
 171. Thất tam tam
  1
 172. Thất tịch ô
  2
 173. Thị tử Hoan
  3
 174. Thiền cầm
  2
 175. Thiền sư
  3
 176. Thoại cựu
  3
 177. Thoại tăng
  6
 178. Thu dạ châm thanh
  3
 179. Thu dạ cùng thanh
  8
 180. Thu dạ hữu cảm
  4
 181. Thu nhiệt
  3
 182. Thu sơn tiêu vọng
  6
 183. Thu tứ kỳ 1
  3
 184. Thu tứ kỳ 2
  2
 185. Thu ưng
  2
 186. Thuỷ tiên
  3
 187. Thứ Dương Khuê tiễn tặng nguyên vận
  2
 188. Thư đường cảm thị
  3
 189. Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 1
  3
 190. Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 2
  2
 191. Tiên phát thảo
  2
 192. Tiểu cảnh
  1
 193. Tiểu hàn
  5
 194. Tiểu thán
  1
 195. Tiểu viên kỳ 1
  2
 196. Tiểu viên kỳ 2
  1
 197. Trạm phu
  4
 198. Trùng dương bất vũ
  2
 199. Trung thu tiền nhất nhật dữ huyện doãn Dương dân Nam bang vũ quân chu trung xướng ca
  1
 200. Trung thu vô nguyệt, tam nhật hậu hốt nhiên tình, cảm tác
  2
 201. Trừ tịch kỳ 1
  2
 202. Trừ tịch kỳ 2
  5
 203. Trừ tịch kỳ 3
  1
 204. Trừ tịch kỳ 4
  2
 205. Tuý hậu
  7
 206. Tuý ngâm
  4
 207. Tử Hoan lai kinh hội thí phú thi hoạ nguyên vận dĩ tặng
  1
 208. Tự thán
  1
 209. Tự thuật kỳ 1
  3
 210. Tự thuật kỳ 2
  4
 211. Tứ tử Hoan hội thí trúng phó bảng
  3
 212. Tức mục
  2
 213. Tức sự
  3
 214. Tửu
  4
 215. U sầu kỳ 1
  1
 216. U sầu kỳ 2
  2
 217. Uý thạch lão ông
  3
 218. Ức gia nhi
  2
 219. Ức Long Đội sơn kỳ 1
  2
 220. Ức Long Đội sơn kỳ 2
  5
 221. Ưu phụ từ
  3
 222. Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư
  7
 223. Vãn phố quy phàm
  2
 224. Vãn thiếp Phạm thị
  3
 225. Văn
  2
 226. Văn Tống quận công phó hữu cảm
  2
 227. Vân ngoại bằng đoàn
  2
 228. Vị Giang đình
  1
 229. Vịnh An Lão sơn
  2
 230. Vịnh Chu Văn An
  2
 231. Vịnh cúc kỳ 1
  5
 232. Vịnh cúc kỳ 2
  7
 233. Vịnh Đổng Thiên Vương
  2
 234. Vịnh Lương Vũ Đế
  1
 235. Vịnh Lý Thiên Vương
  1
 236. Vịnh Mạc trạng nguyên
  1
 237. Vịnh mai
  5
 238. Vịnh Nguyễn hành khiển
  5
 239. Vịnh Nhạc Vũ Mục
  3
 240. Vịnh Tô Hiến Thành
  2
 241. Vịnh Trần Hậu Chủ
  1
 242. Vịnh Trần Hưng Đạo vương
  1
 243. Vịnh Trưng Nữ Vương
  2
 244. Vịnh Trương Hán Siêu
  2
 245. Vọng Đội sơn
  1
 246. Vọng Lão sơn
  1
 247. Vũ hậu xuân tuý cảm thành
  2
 248. Vũ phu đôi Đống ông Cuội
  1
 249. Vu sử
  1
 250. Xuân bệnh kỳ 2
  1
 251. Xuân dạ liên nga
  6
 252. Xuân hàn cảm thành
  1
 253. Xuân khê hoa ảnh
  3
 254. Xuân nguyên hữu cảm kỳ 1
  2
 255. Xuân nguyên hữu cảm kỳ 2
  2
 256. Xuân nhật hữu cảm kỳ 1
  2
 257. Xuân nhật hữu cảm kỳ 2
  2
 258. Xuân nhật kỳ 1
  5
 259. Xuân nhật kỳ 2
  5
 260. Xuân nhật kỳ 3
  4
 261. Xuân nhật thị chư nhi kỳ 1
  4
 262. Xuân nhật thị chư nhi kỳ 2
  5
 263. Xuân nhật thị gia nhi
  3
 264. Xuân nhật thị tử Hoan
  5