1. Ái quất
  2
 2. Bài muộn kỳ 1
  4
 3. Bài muộn kỳ 2
  4
 4. Bệnh trung
  1
 5. Bùi viên cựu trạch ca [Bùi viên ca]
  3
 6. Bùi viên đối ẩm trích cú ca [Bùi viên đối ẩm ca; Tuý ông ca]
  2
 7. Ca tịch
  1
 8. Cảm sự
  5
 9. Cảm tác
  4
 10. Canh Dần thanh minh
  2
 11. Canh Tý xuân
  2
 12. Cô ngư
  3
 13. Cơ thử
  2
 14. Dạ sơn miếu
  4
 15. Di chúc văn
  2
 16. Dục Thuý sơn
  6
 17. Dữ bản huyện doãn Nguyễn, nguyên doãn Trần đồng ẩm, tức tịch thư tiễn
  1
 18. Dữ hữu nhân Đồng Tốn dạ thoại
  1
 19. Đại mại sơ
  3
 20. Đạo thất đạo
  2
 21. Đảo vũ
  3
 22. Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề
  2
 23. Đấu xảo ký văn
  4
 24. Đề ảnh
  2
 25. Đề Trung Liệt miếu
  1
 26. Điền gia tự thuật
  1
 27. Điền gia tức sự ngâm
  1
 28. Điền tẩu
  2
 29. Điệu lạc dăng
  3
 30. Điệu nội
  4
 31. Điệu quyên
  1
 32. Độc dịch
  7
 33. Độc Kiếm Nam thi tập
  1
 34. Độc La Ngạn Đỗ đình nguyên từ Bắc phiên thư
  2
 35. Độc thán
  4
 36. Đối trướng phát khách
  2
 37. Đông chí
  4
 38. Giả sơn ngâm
  2
 39. Giác tự thần chung
  6
 40. Giáp giang
  2
 41. Giáp Thân trung thu ngụ Hà Nội hữu cảm ký đồng niên cử nhân Ngô (Kim Cổ nhân)
  2
 42. Giới viên
  1
 43. Hạ nhật
  5
 44. Hạ nhật hàn vũ
  1
 45. Hạ nhật hữu cảm
  1
 46. Hạ nhật ngẫu hứng
  3
 47. Hạ nhật ngẫu thành
  2
 48. Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng thai quy tác
  2
 49. Hạ nhật tân tình
  2
 50. Hạ nhật vãn diểu
  3
 51. Hạ nhật văn cô ác thanh
  1
 52. Hà Nội Văn Miếu hữu cảm
  4
 53. Hạ Thượng thôn biểu thất thập thọ
  1
 54. Hàm giang xuân thuỷ
  3
 55. Hí tặng song hữu Lê Xá tú tài
  1
 56. Hoạ đáp Hoàng tham tri tặng hồi nguyên vận
  2
 57. Hoàn gia tác
  2
 58. Hoàn Kiếm hồ
  5
 59. Hung niên kỳ 1
  4
 60. Hung niên kỳ 2
  1
 61. Hung niên kỳ 3
  1
 62. Hung niên kỳ 4
  1
 63. Hung niên kỳ 5
  3
 64. Hữu cảm kỳ 1
  3
 65. Khách xá nguyên đán
  5
 66. Khổ nhiệt
  1
 67. Kiến lại
  2
 68. Kính
  4
 69. Kinh đề sơ phát
  2
 70. Ký Bài Nhiễm Vũ Niên ông
  1
 71. Ký Châu giang Bùi Ân Niên
  4
 72. Ký Duy Tiên án sát sứ
  1
 73. Ký hữu
  1
 74. Ký Khắc Niệm Dương niên ông
  3
 75. Ký song hữu Lang Xá Lê ông
  1
 76. Kỷ Sửu cửu nguyệt liên dạ phong vũ độc toạ vô liêu dẫn mãn bất chỉ hựu văn đồng ấp nhất lão tồ lạc nhân cảm tác vân
  3
 77. Kỷ Sửu trùng dương kỳ 1
  2
 78. Kỷ Sửu trùng dương kỳ 2
  2
 79. Lão sơn
  1
 80. Lão thái
  4
 81. Lữ tấn khốc nội
  3
 82. Lưu giản thị môn đệ
  2
 83. Ly phụ hành
  3
 84. Mạn hứng
  2
 85. Mạn ngâm
  2
 86. Miễn nông phu
  1
 87. Mộ xuân tiểu thán
  3
 88. Ngẫu thành kỳ 2
  2
 89. Ngộ danh Nhiễm phu thê cảm tác
  1
 90. Ngô huyện Lão sơn
  2
 91. Nhâm Dần hạ nhật
  4
 92. Nhân tặng nhục
  4
 93. Nhật mộ Thái giang hành chu
  1
 94. Oa cổ
  3
 95. Phong Doanh lộ thượng ngộ vũ
  2
 96. Phong tranh
  1
 97. Quá quận công Nguyễn Hữu Độ sinh từ hữu cảm
  3
 98. Quan hoạch
  4
 99. Quặc ngư
  1
 100. Sất xỉ
  3
 101. Sơ chí Đà tấn phụng tống đương sự chư quân
  4
 102. Sơ hạ
  2
 103. Sơn trà
  6
 104. Tái vi nhân đại nghĩ ký công bi văn cánh vô sở đắc nhân phú dĩ thị
  1
 105. Tam Điệp sơn
  4
 106. Tặng đồng hương Lê tú tài nguyên Nho Quan bang biện tái vãng Nam Định tuỳ phái
  1
 107. Tây kỹ
  1
 108. Thạch Hãn giang
  2
 109. Thái viên
  2
 110. Thanh Giang tự tỵ thử
  2
 111. Thập nguyệt thập cửu nhật vãng bái Vụ Bản Trần tiên sinh kỵ nhật
  2
 112. Thất tịch ô
  1
 113. Thị tử Hoan
  3
 114. Thiền sư
  2
 115. Thoại cựu
  3
 116. Thoại tăng
  5
 117. Thu dạ châm thanh
  3
 118. Thu dạ cùng thanh
  8
 119. Thu dạ hữu cảm
  3
 120. Thu nhiệt
  2
 121. Thu sơn tiêu vọng
  5
 122. Thu tứ (I)
  3
 123. Thu tứ (II)
  1
 124. Thuỷ tiên
  3
 125. Thư đường cảm thị
  3
 126. Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 1
  2
 127. Tiễn môn đệ Nghĩa Định sứ quân Lê Như Bạch, nhân ký kinh thành chư môn đệ kỳ 2
  1
 128. Tiểu cảnh
  1
 129. Tiểu hàn
  4
 130. Tiểu thán
  1
 131. Tiểu viên kỳ 1
  2
 132. Trạm phu
  3
 133. Trùng dương bất vũ
  3
 134. Trung thu tiền nhất nhật dữ huyện doãn Dương dân Nam bang vũ quân chu trung xướng ca
  1
 135. Trung thu vô nguyệt, tam nhật hậu hốt nhiên tình, cảm tác
  2
 136. Trừ tịch kỳ 2
  5
 137. Tuý hậu
  6
 138. Tuý ngâm
  4
 139. Tự thán
  1
 140. Tự thuật kỳ 1
  3
 141. Tự thuật kỳ 2
  4
 142. Tức mục
  1
 143. Tức sự
  3
 144. Tửu
  3
 145. U sầu
  2
 146. Uý thạch lão ông
  3
 147. Ức gia nhi
  1
 148. Ức Long Đội sơn kỳ 1
  2
 149. Ức Long Đội sơn kỳ 2
  5
 150. Ưu phụ từ
  3
 151. Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư
  6
 152. Vãn thiếp Phạm thị
  3
 153. Văn
  2
 154. Văn Tống quận công phó hữu cảm
  1
 155. Vịnh cúc kỳ 1
  4
 156. Vịnh cúc kỳ 2
  6
 157. Vịnh mai
  4
 158. Vịnh Nguyễn hành khiển
  5
 159. Vịnh Nhạc Vũ Mục
  2
 160. Vọng Đội sơn
  1
 161. Vọng Lão sơn
  1
 162. Vũ hậu xuân tuý cảm thành
  1
 163. Vu sử
  1
 164. Xuân dạ liên nga
  6
 165. Xuân hàn cảm thành
  1
 166. Xuân nhật hữu cảm kỳ 2
  1
 167. Xuân nhật kỳ 1
  5
 168. Xuân nhật kỳ 2
  5
 169. Xuân nhật kỳ 3
  4
 170. Xuân nhật thị chư nhi
  4
 171. Xuân nhật thị gia nhi
  3
 172. Xuân nhật thị nhi
  6
 173. Xuân nhật thị tử Hoan
  5