Thịt trâu cấm bán, lệnh chưa thôi,
Rượu ít giá cao hứng cạn rồi.
Nếu vợ văn chương trò chẳng đáp,
Thì đâu rượu thịt lão hòng xơi.
Ngon lành thức nhắm cùng nhau chén,
Nồng đượm rượu ngon với bạn mời.
Cứ chén no say, đừng khách khí,
Thịt khan rượu hiếm, giá trời ơi.

tửu tận tình do tại