Mắt nhanh như chớp, vuốt như đao,
Mạnh nhất thu sang, khí lực trào.
Mấy tiếng mờ sương bay lá đỏ,
Bao lần nổi gió vút tầng cao.
Diệt bao quân giặc đều vì Lã,
Nhổ một mảy lông há bởi Tào.
Hào kiệt xưa nay đều vậy cả,
Gặp thời chịu mãi nhốt lồng sao?

tửu tận tình do tại