Oanh già xuân hết giục hè sang,
Đâu đó nhạc ve tấu khúc thanh.
Theo gió giọng ngân mây quyến luyến,
Trên nhành âm cuốn nóng lan nhanh.
Nhớ về Vũ Khải thời hưng thịnh,
Nói hết Hy Hiên cảnh đạm thanh.
Gợi nỗi đường xa người lỡ bước,
Khúc ve non thẳm chứa chan tình.

tửu tận tình do tại