Trụ cột triều đình dạ sắt gang,
Đảm đương nhiếp chính mặc gian nan.
Tiên hoàng thác mệnh phò vua nhỏ,
Thái hậu uổng công ép tướng khanh.
Muôn thuở công lao ghi sử sách,
Trăm năm tôn miếu vững non Bàn.
Tặng tranh chỉ chuốc thêm tai hoạ,
Ai vẽ lòng son, có được chăng?

tửu tận tình do tại