Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Tô Hiến Thành (3)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2020 07:33

詠蘇憲成

柱石元臣鐵石肝,
擔當負荷不辭難。
先皇已付孤三尺,
哲后徒施巧百端。
千古勲名台鼎在,
百年宗社泰盤安。
四圖空兆蒲黃釁,
誰會中心一寸丹。

 

Vịnh Tô Hiến Thành

Trụ thạch nguyên thần thiết thạch can,
Đảm đương phụ hạ bất từ nan.
Tiên hoàng dĩ phó cô tam xích,
Triết hậu đồ thi xảo bách đoan.
Thiên cổ huân danh thai đỉnh tại,
Bách niên tông xã Thái Bàn an.
Tứ đồ không triệu bồ hoàng hấn,
Thuỳ hội trung tâm nhất thốn đan.

 

Dịch nghĩa

Là bầy tôi trụ cột, đứng đầu, có tấm gan sắt đá,
Đảm đương việc nhiếp chính, không từ khó khăn.
Đấng tiên hoàng đã giao phò tá vua nhỏ,
Hoàng thái hậu uổng công bày nhiều mánh khoé.
Nghìn đời tên tuổi công lao của bậc khanh tướng vẫn còn ghi,
Trăm năm tôn miếu xã tắc vững vàng như Thái Sơn, Bàn Thạch.
Bốn bức tranh chỉ gây thêm tại hoa màu bồ hoàng,
Có ai vẽ được tấm lòng son trong dạ?


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Tô Hiến Thành là thái sư phụ chính triều Lý Anh Tông. Vua mất, ông nhận di chiếu lập Lý Cao Tông làm vua. Thái hậu muốn lập thái tử cũ là Long Xưởng, tìm mọi cách dụ dỗ, hối lộ, nhưng ông quyết không nghe.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Trụ cột triều đình dạ sắt gang,
Đảm đương nhiếp chính mặc gian nan.
Tiên hoàng thác mệnh phò vua nhỏ,
Thái hậu uổng công ép tướng khanh.
Muôn thuở công lao ghi sử sách,
Trăm năm tôn miếu vững non Bàn.
Tặng tranh chỉ chuốc thêm tai hoạ,
Ai vẽ lòng son, có được chăng?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tấm gan sắt đá, bậc nguyên thần,
Việc nước chu toàn dẫu khó khăn.
Thác mệnh tiên hoàng phò chúa nhỏ,
Uổng công thái hậu trổ mưu gian.
Công huân muôn thuở còn lưu mãi,
Tôn miếu trăm năm được vững vàng.
Nào khéo tặng tranh thêm chuốc hoạ,
Nào ai vẽ rõ được tâm can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời