Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2019 01:16

凶年其二

凶年安得我田臧,
索食啼饑處處忙。
農帝若知千載後,
應教咀搏似洪荒。

 

Hung niên kỳ 2

Hung niên an đắc ngã điền tang,
Sách thực đề cơ xứ xứ mang.
Nông đế nhược tri thiên tải hậu,
ứng giao tứ bác tự hồng hoang.

 

Dịch nghĩa

Năm mất mùa ruộng ta tốt sao được
Kẻ xin ăn người khóc đói nơi nơi nháo nhác
Nếu vua thần nông mà biết được việc sau nghìn năm
Thì có lẽ cứ để cho người ta ăn sống bắt tươi như thời hồng hoang


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Mất mùa mình cấy được sao
Hết ăn dân đói kêu gào nơi nơi
Thần Nông biết việc nghìn đời
Chắc ưng nhá sống như thời hồng hoang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mất mùa, mình cũng khó yên rồi,
Dân đói kêu gào khắp mọi nơi.
Nếu trước Thần Nông mà biết đươc,
Bắt người nuốt sống lại ăn tươi.

15.00
Trả lời