Mất mùa mình cấy được sao
Hết ăn dân đói kêu gào nơi nơi
Thần Nông biết việc nghìn đời
Chắc ưng nhá sống như thời hồng hoang

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.