Ngồi dựa song nam, trăng ghé bên
Không dưng nghiêng ngả chén sành riêng.
Bụng già chua chát thơ không lực
Năm đói lao dao thóc có quyền
Biết phận mình rồi không gặp thánh
Bao giờ mây hết ngước trông thiên
Sách Trang đâu phải hoang đường cả
Thiên nhất “Tiêu dao” hãy mở xem.

tửu tận tình do tại