Muôn dặm gió thu, chỉ một người,
Lênh đênh nửa kiếp những thương đời.
Về non nước cũ, đầu như bạc,
Sợ sóng sông xưa, các đỏ đuôi.
Đại để nổi chìm đâu định trước,
Phần nhiều tụ tán rõ lòng người.
Bạn ơi cạn chén rồi mai mốt,
Gió núi mưa khơi dặm dặm rồi.

tửu tận tình do tại