Dòng dõi tiên vương, trang kiệt hào,
Quên mình vì nước mặc gian lao.
Ôm hoài chí lớn non sông lặng,
Quét sạch quân thù mưu lược cao.
Đất Việt công lao ghi sử sách,
Biển Đông uy vũ lặng ba đào.
Phần Dương phúc lộc làm sao sánh?
Giặc Thát nhớ đời tài lược thao.

tửu tận tình do tại