Mười vạn quân Nguyên quét sạch sanh
Tiếng Trần đại tướng dậy oai linh
Vua cha trọn vẹn đôi đường nghĩa
Hào kiệt lưu truyền một chữ danh
Bãi trận sông Đằng gương nước bạc
Ngôi đền núi Dược bóng mây xanh
Gươm thiêng xin mượn trừ loài quỷ
Độc ác còn hơn cả Bá Linh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)