Gặp thời chí lớn cũng đành an,
Hạn lụt sâu trùng năm lại năm.
Đói mãi con đòi ăn cháo nóng,
Nhịn suông gà bới giữa sân bằng.
Làm thuê làm mướn, con nhà khá,
Chỉ đọc chỉ ngâm sách mọt châm.
Mưa lớn ruộng vườn ai cũng lợi,
Cầu mong thóc lúa được muôn ngàn.

tửu tận tình do tại