Trời giáng cõi Nam, ai sánh được?
Thân cao một trượng, hàng ôm liền.
Oai trùm sông núi kình ngự lặng,
Mạnh kiếp Hung Nô bờ cõi yên.
Chức tước tặng ban coi nhẹ bỗng,
Tượng đồng chẳng đúc vẫn linh thiêng.
Muôn đời mến phục coi người Việt,
Bên miếu đầu sông dấu vẫn truyền.

tửu tận tình do tại