Buồn ngắm trời đêm lấp lánh sao,
Sấm ran chẳng thấy, chớp đâu nào?
Dậy xem vườn ruộng sao xanh thế,
Chẳng biết trận mưa đến tự đâu.
Đáng phục ông trời thừa sức mạnh,
Đổi thay con tạo lắm cơ màu.
Dân mừng cũng chính điều ta muốn,
Ghi lại đình mưa học “lão râu”.

tửu tận tình do tại