Đầu non chân sóng những phôi pha,
Túi đẫy năm nay mới gọi là...
Hầu vợ mấy người con cái nhỏ,
Bỏ bê một cặp, ruộng vườn ba.
Dở quan dở khách đâu mà gọi,
Không tóc không râu thế chửa già.
Bửa trước nghe rằng ông muốn nghỉ,
Vội vàng chống gậy giục ông ra.


Bản dịch của chính tác giả.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.