Xa nhau thấm thoát bốn năm niên
Nghe nói bác ngồi đỉnh Đội sơn
Ngâm lớn giữa mây sao sớm động
Chuông thưa khuya gỗ đá nằm yên
Sau thời tam đại đều ma quỷ
Giữa đất chín châu đây cõi tiên
Đông dậu có người đang nhắc chén
Say là mọi việc mịt mù thêm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.