Nói chi vụng khéo với “kinh quyền”,
Hương lửa phúc nhà nay được nên.
Đời chẳng bon chen ai đó mặc,
Ta may nhàn hạ, lời xưa truyền.
Say chén quan hà, xong vụ việc,
Tan chầu thơ phú, mộng điền viên.
Dạy học đôi khi đem giảng Dịch,
Hiềm vì học lực kém Y Xuyên.

tửu tận tình do tại