Muôn mối lo vào một cuộc say
Tỉnh ra chợt thấy gió xuân lay
Cây trồng vườn nhỏ ba phần biếc
Mây nổi dòng nông quả nửa bay
Nhiều bệnh lui theo Mạnh Hạo trước
Nhất thời chẳng nhận Lương Công vầy
Bù xù tóc bạc làm chi được
Chỉ biết loanh quanh chống gậy gầy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.