Chí khí can trường, chẳng thướt tha,
Báo thù cho nước dựa vào ai.
Dù không uy vũ như Bà Triệu,
Vẫn lắm tuỳ tùng dưới trướng vây.
Một dải Trường Giang nên sự nghiệp,
Nghìn năm Tuấn Lĩnh nổi danh tài.
Thử xem son phấn là gì nhỉ,
Chính tự người dân tám thước này.

tửu tận tình do tại