Đầm đìa giọt ngọc giữa trời sa,
Rằng đó mưa mai khắp xứ ta.
Tạo hoá mà hay mai đã nở,
Chẳng ưng đồng ướt cỏ lan xa.

tửu tận tình do tại