Tỉnh giấc non sông chửa rõ ràng,
Mắt đau mờ lệ ướt đầm khăn.
Hoàng lương một giấc mơ trong mộng,
Huyền hạc ngàn năm kiếp hậu thân.
Mây áo ngoài trời trông giống chó,
Bóng tre trước cửa ngỡ hình nhân.
Du dương tiếng sáo ngân theo gió,
Nửa vút tầng mây, nửa cõi trần.

tửu tận tình do tại