Da băng xương trúc trắng trong
Lâng lâng gặp gió tầng không cao vời
Đại bằng nào khác lưng trời
Dặt dìu tiếng sáo chơi vơi mây vàng
Bổng bay trời rộng thênh thang
Đa tình ốc đá nhịp nhàng quện nhau
Chê bai trí xảo lẽ nào
Cánh hồng giỡn gió dạt dào niềm vui

tửu tận tình do tại