Bên giậu cúc đông, rượu chửa tàn,
Giở xem Lương sử, dạ bàn hoàn.
Ngựa xe vạn cỗ, canh cơm hẩm,
Cực khổ bốn canh, giá rét căm.
Cuộc thế thịnh suy luôn biến đổi,
Nhà nho đáng thẹn mỉa tràn lan.
Nếu câu chết đói cho là thật,
Nghiêu, Thuấn, Thang, Văn xương cũng tàn.

tửu tận tình do tại