Chẳng hỏi mất dê, được ngựa không?
Tĩnh tâm đọc Dịch, nghiệm cùng thông.
Đã hay thế sự nồng rồi nhạt,
Mới biết cơ trời vụng hoá khôn.
Thân phận hình dung đâu bởi ngoại,
Thức thời chén rượu lại là hơn.
Tấc lòng muốn báo đền ông tạo,
Đây chén người xưa gửi Tỷ công.

tửu tận tình do tại