鬥巧記聞

鬥巧場開百物陳,
噫何巧也巧而新。
近來誰鑿乾坤空,
到此方知宇宙春。
遠國服裝真詭異,
深林鳥獸絕奇珍。
尋常敝邑無他巧,
聊作冠裳木偶人。

 

Đấu xảo ký văn

Đấu xảo trường khai bách vật trần,
Y hà xảo dã xảo nhi tân.
Cận lai thuỳ tạc càn khôn khống,
Đáo thử phương tri vũ trụ xuân.
Viễn quốc phục trang chân quỷ dị,
Thâm lâm điểu thú tuyệt kỳ trân.
Tầm thường tệ ấp vô tha xảo,
Liêu tác quan thường mộc ngẫu nhân.

 

Dịch nghĩa

Nơi đấu xảo mở ra trình bày hàng trăm thứ lạ,
Ô! Tinh xảo quá, vừa tinh xảo lại vừa mới mẻ.
Lâu nay, ai là kẻ đào thủng cả đất trời?
Đến đây mới biết cảnh xuân của vũ trụ.
Trang phục nước ngoài thật là kỳ quặc,
Chim thú rừng sâu quý giá tuyệt trần!
Xóm ta vụng về kém cỏi, không có gì khéo,
Làm tạm mấy thằng hình nhân khoác áo các quan.


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Năm 1902, thực dân Pháp tổ chức cuộc triển lãm lớn nhằm phô trương thanh thế, giới thiệu nguồn lợi của thuộc địa Đông Dương, để kêu gọi tư bản chính quốc đầu tư, gọi là “Đấu xảo”: Tranh đua phô bày những cái hay cái khéo. Nhà Đấu Xảo nay là Cung văn hoá Hữu Nghị, trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Thi khéo bày ra kể có vàn,
Khéo mà lại mới, khéo vô ngần!
Kiền khôn ai đã khoan thành lỗ?
Vũ trụ qua đây mới thấy xuân.
Y phục nước ngoài coi rất lạ,
Chim muông rừng thẳm quí nào hơn.
Xứ tôi xoàng xĩnh không gì khéo,
Tượng gỗ cân đai gọi góp phần!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Mở kỳ đấu xảo trưng bày
Trăm điều mới lạ khéo hay tuyệt vời
Kiền khôn khoen thủng khen người
Cảnh xuân vũ trụ tới nơi mới tường
Nước xa quần áo lạ lùng
Rừng sâu vật hiếm chim muông đủ loài
Xứ tôi khéo vụng cùng ai
Bày pho tượng gỗ cân đai góp phần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đấu xảo bày ra sao lắm kiểu
Khéo mà lại mới lạ lùng ơi!
Càn khôn lỗ ấy ai khoan sẵn
Vũ trụ xuân qua thấy khác đời
Rừng thẳm chim muông toàn vật quý
Áo quần nước lạ chẳng ra người
Tầm thường xứ mỗ không chi khéo
Tượng gỗ cân đai cũng góp vui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đấu xảo bày ra lắm kiểu hay
Khéo mà lại mới, lạ lùng thay!
Kiền khôn ai đã cho khoan sẵn?
Vũ trụ xuân qua mới thấy ngày.
Y phục nước xa coi biến dị,
Chim muông rừng thẳm tuyệt kỳ trân.
Tầm thường xứ mỗ không gì khéo,
Tượng gỗ cân đai cũng góp tay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời