Hai người cùng bệnh cả hai
Bác thì tai điếc còn tôi mắt mờ
Bút đàm tai bác nhàn chưa
Bác rót rượu đỡ mắt mờ cho tôi
Miễn sao giữ được tính trời
Thế tình mặc kệ cứ cười cho xong
Hợp hai ông bằng một ông
Trời cho đâu cũng đã công bằng gì?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.