Sương giá tháng tư như tháng mười,
“Thử ly” thi cảm cảm lòng người.
Nhà nghèo, thân bệnh năm thêm lão,
Đời loạn, dân cùng mùa mất rồi.
Đỏ dải dây thao đâu tưởng nữa,
Bạc đầu tấm cám vẫn lần hồi.
Có khi say khướt bên hàng xóm,
Muốn phóng ngâm cuồng một khúc chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.