Lâu rồi chẳng thấy thư quê hương,
Cửa bắc ngoảnh trông vẫn nhớ mong.
Nay được nghe lời đào hát kể,
Biết ông vẫn khoẻ lại kiên cường.

tửu tận tình do tại