Đèo Ngang một dải giữa mênh mông,
Đàn rượu, tứ thu khách dặm trường.
Nước chảy suối treo lưng vách đá,
Đảo như sẹo nổi giữa trùng dương.
Mỏm Đao nổi sóng kinh thuyền khách,
Núi Nghé trụi cây ẩn xóm thôn.
Lau lách xạc xào ngoài luỹ cũ,
Người đây cảnh đấy nát tan lòng!

tửu tận tình do tại