Ba sinh rảnh rỗi được nhàn thân,
Hai bận Hàn lâm, ơn thánh quân.
Ngày tháng vào ra nơi thánh miếu,
Đêm đêm soi rọi nến sen vàng.
Thẹn mình có lộc nhà treo thú,
Đem bút vẽ bầu, ai giỏi văn?
Son tía người nào không biết quý,
Hỏi chi đến chuyện dẹp thông đàng?

tửu tận tình do tại