Tôi ốm mà nay bác thoái về
Nhớ người tôi cũng thấy buồn ghê
Tránh đời thì tránh đi đâu được
Mình muốn không xa họ cũng lìa
Già cả hãy quên việc thế sự
Gàn thay còn đọc sách người xưa
Chỉ may ở cạnh dòng sông rộng
Có rượu ra câu cá cũng vừa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.