Cửa đông mưa ngớt lạnh se người
Ngâm phóng uống tràn hứng chửa vơi
Luật pháp vẫn chưa cấm trống ếch
Thuế tô còn hoãn thú say lười
Xưa nay phong hội luôn thay đổi
Vương bá công danh chỉ có thời
Bấm đốt tính đường con trảy Huế
Đèo Ngang chắc đến sớm nay rồi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.