Đeo đẳng u sầu, vất được chăng?
Sách vàng gượng mở hỏi đèn xanh.
Hy, Hiên, Nghiêu, Thuấn giờ đâu nhỉ?
Tấn, Sở, Tuỳ, Lương còn đó chăng?
Có thể dấn mình, xiêm hoá chó,
Vô tình chi cực, quạ như tăng.
Tư văn chửa mất, lo gì thiếu,
Chỉ sợ lâu ngày núi cũng tan!

tửu tận tình do tại