Anh hào tám tuổi đã lừng danh,
Được gió tung mây thoả chí bằng.
Cờ sứ giương cao đường vạn dặm,
Đối văn sắc nhọn chữ ba ngàn.
Giãi lòng hiếu nghĩa kinh muông thú,
Xét việc tinh tường thoả án hình.
Ai đó ngàn năm ma chín suối,
Vạch cây tìm viếng bậc anh tài.

tửu tận tình do tại