Ta có hòn núi đá
Núi cao không đầy thước
Ta có bể đá xanh
Chứa được vài gáo nước
Núi trọc cỏ không mọc
Bể nông sóng chẳng dềnh
Thương ngọn núi cô quạnh
Ta trồng cây dành dành
Dành dành không dất bón
Mà vẫn rườm rà xanh?
Người chứa tài năng sẵn
Đâu cần ai giúp mình?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.