Chỉ thấy núi khe, dốc ngoặt mau
Khắp nơi mây gió trời thu cao.
Bãi sa đứt nối trăm dòng nước,
Thôn xóm ngổn ngang ngàn ngọn cau.
Làng rộn thanh la xua đuổi hổ,
Trẻ ngân sáo trúc gọi về trâu.
Đến nhà có việc không vừa ý,
Vẫn liễu xanh xe, khách bạc đầu!

tửu tận tình do tại