除夕其二

除卻今宵是新歲,
遂成五十五年翁。
不知頭上幾莖白,
祇有年來雙眼紅。
人欲尋春明日見,
貧惟此夕百憂空。
沉吟坐對寒燈酌,
一句連年興未窮。

 

Trừ tịch kỳ 2

Trừ khước kim tiêu thị tân tuế,
Toại thành ngũ thập ngũ niên ông.
Bất tri đầu thượng kỷ hành bạch,
Chỉ hữu niên lai song nhãn hồng.
Nhân dục tầm xuân minh nhật kiến,
Bần duy thử tịch bách ưu không.
Trầm ngâm toạ đối hàn đăng chước,
Nhất cú liên niên hứng vị cùng.

 

Dịch nghĩa

Hết đêm nay sẽ sang năm mới,
Thế là thành ông lão năm mươi lăm tuổi.
Chẳng hay trên đầu đã có mấy sợi tóc bạc,
Chỉ biết độ một năm nay hai mắt đỏ ngầu.
Ai muốn tìm xuân sáng mai sẽ thấy,
Nhà nghèo chỉ có đêm nay là không lo gì.
Ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn lạnh, rót rượu uống,
Ngâm một câu thơ kéo dài hai năm, hứng chưa cạn!


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Hết đêm nay là hết năm,
Đã thành ông lão năm nhăm tuổi đầu.
Mấy chòm tóc đã bạc phau.
Lại thêm đôi mắt đỏ ngầu bấy nay.
Tìm xuân, mai sẽ thấy ngay,
Lo nghèo chỉ có đêm này tạm nguôi.
Trước đèn nâng chén rốn ngồi,
Một câu thơ vịnh kéo đôi năm liền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Giữa đêm nay là hết năm
Mừng thành ông lão năm lăm tuổi đời
Nào hay tóc bạc rối bời
Sang năm bệnh mắt mong rồi nguôi ngoai
Tìm xuân xuân tới sáng mai
Dân nghèo chỉ có đêm này không lo
Trước đèn rượu uống đà no
Nối hai năm một hứng thơ ngâm tràn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Hết đêm nay là sang năm,
Là thành ông lão năm nhăm đó mà!
Biết chi đầu bạc thêm ra,
Chỉ hay đôi mắt năm qua đỏ ngầu.
Rạng mai ai đón xuân đầu,
Đêm nay riêng thoát lo nghèo một đêm!.
Trầm ngâm chuốc chén dưới đèn,
Một câu thi hứng nối liền hai năm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hết đêm này sẽ qua năm mới
Chốc trở thành ông lão năm lăm
Trên đầu chòm tóc trắng bông
Sợ e năm tới mắt trông đỏ ngầu
Tìm xuân mới mai đây ắt thấy
Chẳng lo nghèo sót lại đêm nay
Trước đèn chén rượu trên tay
Một câu thơ vịnh hứng đầy hai năm

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm hết bước sang nay một năm,
Chốc thành ông lão tuổi năm nhăm.
Đầu ta đâu biết bạc thêm trắng,
Chỉ biết đỏ ngầu mắt quá năm.
Ai đón rạng mai xuân sẽ thấy,
Đêm nay thoát cái nghèo qua thăm!.
Dưới đèn ngồi lạnh riêng nâng chén,
Thi hứng một câu liền mấy năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời