Tài học khôn so các bậc hiền,
Ngọc Đường, Kim Mã lạm làm tiên.
Ngâm nga cười khẩy thơ vô lực,
Khuây khoả mới hay rượu có quyền.
Nhớ bạn giãi lòng xanh núi ngoại,
Thương cha nhớ mẹ trắng mây biên.
Rỗi nhàn không dưỡng cho nhân khí,
Chẳng hổ với người thẹn với thiên.

tửu tận tình do tại