Tính ta vốn thích rượu
Bực mình thức nhắm không
Kiếm con mực một hôm
Đem về nấu nướng chín
Bày biện sẵn trên mâm
Sắp mừng vui đánh chén
Con mèo nhà ai đến
Chộp vụng cá lôi đi
Nó nhảy tót lên kia
Xà nhà cao khó với
Quay nhìn ta soi mói
Ngao ngao bảo bạn bè
Cá này là củ nó!
Mặc cho tao giận giữ
Tao nhấc chén gượng say
Rõ thực: “Tao thua mày!”

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.