Thời trẻ tài danh, ai sánh cùng?
Chân nho lừng lẫy khắp miền đông.
Ngàn tầng sóng đỏ, danh đà vượt,
Muôn dặm đường trường, sứ ruổi rong.
Vịnh quạt, tứ thơ hơn sứ bạn,
Xé tranh, sẻ trúc luận văn chương.
Chuyện xưa còn đó dù to nhỏ,
Tưởng nhớ hiền nhân, mượn mấy dòng.

tửu tận tình do tại