Gió tây khô khốc, mưa làm sao?
Nồm nổi đưa mây sẽ dạt dào.
Nồng nực phanh trần chờ gió dịu,
Mát êm bắc máng đợi mưa rào.
Nhuần mưa cây cỏ thêm xanh mướt,
Đẫm nước núi rừng hết héo rầu.
Người khoác áo tơi người xách giỏ,
Bời bời lúa tốt chuyện xôn xao.

tửu tận tình do tại