15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2020 18:02

贈石老翁

此老不知何處人,
遠來忽與我相親。
傾觴勸飲未談笑,
兀坐終朝無欠伸。
慘淡山河方舉目,
尋常溪壑亦容身。
此心莫問北南海,
二老遭逢亦夙因。

 

Tặng thạch lão ông

Thử lão bất tri hà xứ nhân,
Viễn lai hốt dữ ngã tương thân.
Khuynh trường khuyến ẩm vị đàm tiếu,
Ngột toạ chung triêu vô khiếm thân.
Thảm đạm sơn hà phương cử mục,
Tầm thường khê hác diệc dung thân.
Thử tâm mạc vấn bắc nam hải,
Nhị lão tao phùng diệc túc nhân.

 

Dịch nghĩa

Chẳng biết ông lão này người ở đâu,
Từ xa đến bỗng thân tình với ta.
Ta nghiêng chén mời uống mà ông chưa hề nói cười,
Chỉ ngồi lặng suốt ngày không cử động gì cả.
Hễ ngước mắt nhìn chỉ thấy non sông thảm đạm,
Cũng đành dung thân ở nơi khe hốc tầm thường.
Lòng này đã thế, chớ có hỏi chuyện nam, chuyện bắc,
Hai ông lão gặp nhau, âu cũng có duyên từ trước.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Chẳng biết lão này xưa ở đâu,
Từ xa mới đến đã thân nhau.
Chén nghiêng mời uống, không lên tiếng,
Ngày tận ngồi yên chẳng gật đầu.
Ngước mắt non sông đều thảm đạm,
Nương thân khe hốc đã từ lâu.
Xin đừng hỏi chuyện biển nam bắc,
Duyên trước xui nên ta gặp nhau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lão này ai biết gốc từ đâu
Vừa đến cùng ta đã mến nhau
Nghiêng chén cạn ly nào nhếch mép
Lặng ngồi suốt buổi đếch khoa tay
Non sông ảm đạm tròng khôn đổi
Khe hóc tầm thường phận chẳng lay
Nam bắc chuyện chi mà hỏi mãi
Gặp nhau ắt hẳn có duyên may

Chưa có đánh giá nào
Trả lời