Thuở nào in dấu tiên bờ nước?
Sợi tóc muôn đời để tiếng thơm.
Lá biếc xum xuê, chàm kém vẻ,
Hoa cài lấm chấm, quế chia hương.
Còn đây, gội gió thu đông lạnh,
Vẫn đó, tắm mưa năm tháng trường.
Yêu nhất mỗi khi xuân đẹp đến,
Má đào mày liễu, mấy yêu thương.

tửu tận tình do tại