Chí vượt trùng dương, tạm rủ cánh,
Bỗng như lốc cuốn, lạ trên đời.
Phá mù đạp sóng ngàn sông suối,
Cưỡi gió đè mây vạn dặm khơi.
Mục Dã, ưng vươn khi đủ sức,
Nam Dương, rồng trỗi lúc đương thời.
Trong nhà én sẻ làm sao biết,
Tất cả vượt lên, chí hướng trời.

tửu tận tình do tại