Tiếng cầm gửi mười lăm năm trước
Nhẫn về sau tin tức lờ mờ
Hội vui biết đến bao giờ
Biết đâu cùng gặp lại vừa tiễn nhau
Bến Tầm Dương gặp câu “Giang thượng”
Thơ Kiếm Nam còn thoảng làm chi
Lũ ta cũng chẳng ra gì
Tiền đâu mua lấy nga my cho hoài


Bản dịch của chính tác giả.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.