Cây chen mây biếc phủ trên lầu,
Bốn mặt quanh co mấy nhịp cầu,
Trời tối chuông vừa thưa thớt điểm,
Gió quay, chèo vẫn rộn ràng mau.
Bờ buông bóng trúc màu xanh biếc,
Chè uống bên sen chén ngạt ngào.
Ví được dốc bầu nghe điệu nhạc,
Thân này chí khác khách Bồng Châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.