Vườn cải trước chỗ ngồi
Sớm hôm tưới khó nhọc
Khóm củ vàng mập mạp
Nhưng hoa lại trắng bệch
Khóm có đầu hoa vàng
Lại không củ dưới gốc
Hai bên đừng trái nhau
Ta với ngươi cùng thích

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.