暮春感嘆

十載奔波此一途,
歸來吾幸得為吾。
小園罕過紅衣蝶,
遶樹多啼白項烏。
天日惟盲難再見,
丘溪有病即為愚。
縱然不作千觴飲,
已是江南丐上儒。

 

Mộ xuân cảm thán

Thập tải bôn ba thử nhất đồ,
Quy lai ngô hạnh đắc vi ngô.
Tiểu viên hãn quá hồng y điệp,
Nhiễu thụ đa đề bạch hạng ô.
Thiên nhật duy manh nan tái kiến,
Khâu khê hữu bệnh tức vi ngu.
Túng nhiên bất tác thiên trường ẩm,
Dĩ thị Giang Nam cái thượng nho.

 

Dịch nghĩa

Mười năm trời bôn ba trên một con đường
Nay trở về may mắn ta vẫn còn là ta
Trong vườn nhỏ ít khi bướm đỏ bay qua
Chỉ hay thấy quạ khoang lượn kêu quanh cây
Vì mù nên không nhìn lại được mặt trời nữa
Gò khe có người trái chứng ở thì cũng thành ngu
Dù không uống một bữa nghìn chén rượu
Thì ở Giang Nam cũng liệt vào hạng nhi trên hạng ăn mày rồi


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Bôn ba vừa chục năm tròn,
Trở về, may mắn ta còn là ta.
Vườn con, bướm ít bay qua,
Quanh cây, tiếng quạ kêu la thì nhiều.
Mắt loà nào thấy trời đâu,
Người hèn gò suối cũng đều hoá ngu.
Dù không uống cạn nghìn hồ,
Giang Nam cũng hạng anh đồ hơn ai?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bôn ba tính đã chục năm tròn
Trở lại mừng ta hẳn vẫn còn
Vườn nhỏ bướm hồng qua lại ít
Cây cao quạ trắng tiếng kêu om
Mắt loà trời đất nào đâu thấy
Bệnh tật non sông cũng hoá hèn
Uống cạn nghìn hồ dù chẳng sức
Chính hàng nho sĩ đất Giang Nam

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bôn ba đã chục năm tròn,
Trở về mừng hẳn vẫn còn ta đây.
Bướm hồng vườn nhỏ ít bay,
Quanh cây quạ trắng kêu bầy tiếng om.
Mắt loà trời đất nào nom,
Suối gò bệnh tật không kham hoá đần.
Uống nghìn hồ chẳng sức gân,
Giang Nam cũng hạng nho thân hơn người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời