Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
6 bài thơ
Tạo ngày 08/07/2005 13:00 bởi Vanachi
Khấu Chuẩn 寇準 (961-1023) tự Bình Trọng 平仲, người Hợp Khuê (nay là huyện Vị Nam, tỉnh Cam Túc), đậu tiến sĩ đời vua Thái Tông (976-997), làm Tể tướng năm đầu Cảnh Đức (1004) đời vua Chân Tông (998-1022) dẹp giặc Khiết Đan, ông văn võ toàn tài. Ông kiên trì kháng chiến chống quân Liêu xâm lược trung nguyên, bị phái đầu hàng ngăn trở. Có lần phục hồi Tể tướng, lại bị biếm cuối cùng chết ở Lôi Châu (nay là huyện Hải Khang, tỉnh Quảng Đông).