Sông Vị sóng nghẹn ngào,
Cỏ ải khói biêng biếc.
Sáng xuân mưa tạnh bụi chìm hết.
Ngựa xuất phát.
Chỉ dương liễu xanh xanh,
Vin cành tay luyến tiếc.
Mặt âu sầu,
Gặp lại mùa nào đâu ai biết.

Cứ cạn thêm một chén,
Ca một khúc.
Than đời người,
Khó lòng hội ngộ dễ ly biệt.
Đừng chối từ say khướt,
Nghe Dương Quan cho hết.
Nghĩ cố nhân,
Từ nay ngàn dặm vầng trăng chiếc.